OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem digitálního obsahu – internetového vzdělávacího online programu a výcviku Iva Říhová s. r. o. (dále jen „předmět koupě“ a digitální obsah a videa tvořící předmět koupě, dále jako „digitální obsah“ a „videa“), prostřednictvím webových stránek www.ivarihova.cz, dostupných objednateli po dobu minimálně 6 měsíců ode dne potvrzení objednávky poskytovatelem.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky či obsah videí jsou poskytovány v české či anglické verzi. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3. Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je obchodní společnost Iva Říhová s. r. o, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, IČ: 26264650, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 275307 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“). 

4. Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let. Podnikatelé mající zájem o předmět koupě mohou kontaktovat poskytovatele za účelem sjednání individuálních podmínek.

5. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

6. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů, a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

7. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora), s výjimkou případů zpřístupnění předmětu koupě uživateli pro jeho osobní potřebu.

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

1. Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.ivarihova.cz.

3. Není-li ve videu výslovně řečeno nebo uvedeno jinak, cvičení je určeno jen pro uživatele, kteří jsou fyzicky i psychicky zdraví, nemají žádná zdravotní omezení, včetně fyzických či psychických postižení, a nejsou těhotní. V opačném případě, nebo má-li uživatel jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu, je uživatel povinen před užitím předmětu koupě (zhlédnutím videa) konzultovat svůj zdravotní stav a rozhodnutí cvičit s lékařem a fyzioterapeutem. Jakékoliv rady, postupy či cvičební metody v on-line programech dostupných na www.ivarihova.cz  nenahrazují odbornou lékařskou či jinou zdravotní péči a při cvičení je nutné respektovat doporučení svého lékaře a fyzioterapeuta a zohlednit svůj aktuální i dlouhodobý fyzický i psychický zdravotní stav.

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za špatné zvážení psychického nebo fyzického stavu uživatele, které vedlo či by mohlo vést k nechtěným fyzickým nebo psychickým následkům na straně objednatele či uživatele, ani za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození uživatele, která by mohla vzniknout nesprávným cvičením dle videí. 

5. Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele, a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

1. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.ivarihova.cz.

2. Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.ivarihova.cz. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

3. Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat. V takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě zpřístupněním videí na webovém portálu www.ivarihova.cz je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je v případě platby převodem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části. 

4. Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

Kupní cena, daňový doklad

1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.ivarihova.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb uvedené na webové adrese www.ivarihova.cz mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 

Možnosti placení
Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

1. Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 
2. Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Hradec Králové
Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b
500 02 Hradec Králové
www.comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267 (v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00)

3. bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

4. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, není-li výslovně uvedeno u některých programů jinak.

5. Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli. 

Reklamace

1. V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.ivarihova.cz.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

Garance vrácení peněz

1. Za svůj produkt ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Nad rámec pravidel stanovených právními předpisy poskytovatel umožní objednateli odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v odstavci 2 níže.

2. Při zakoupení předmětu koupě – online programu na www.ivarihova.cz – má objednatel právo odstoupit od smlouvy, a to nejpozději do 2 dnů od potvrzení přijetí objednávky poskytovatelem doručením oznámení o odstoupení elektronickou formou na e-mail: rihovai@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě – online program. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s oznámením o odstoupení od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu a objednatel nebude mít právo na získání a využití jakýchkoli bonusů vázaných na koupi programu.

Uživatelský účet

1. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ukončení a prodloužení členství 

1. Přístup do členské sekce je garantovaný na 2 roky od momentu zaplacení kupní ceny předmětu koupě. Nicméně dokud bude webová stránka www.ivarihova.cz v provozu, má kupující přístup do členské sekce neomezeně po celou dobu fungování webových stránek. 

Ochrana osobních údajů

1. Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

3. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

4. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

5. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

6. Ochrana osobních údajů je dále řešena samostatným dokumentem, který je zde.

Řešení sporů

1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

2. Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.

3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. dubna 2020.

2. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.ivarihova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách https://www.ivarihova.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách https://www.ivarihova.cz. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.